Personvernerklæring Agder Gruppen AS

Sist oppdatert: 19.10.23

Behandling av personopplysninger i Agder Gruppen AS

Agder Gruppen vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger, hvilke opplysninger som behandles, og rettigheter for de som personopplysningene gjelder for.

All behandling av personopplysninger skjer i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Behandlingsansvar 

Agder Gruppen består av en rekke selskaper med Agder Gruppen AS (org. nummer: 923.774.505) som øverste selskap i konsernet. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er det enkelte selskap (juridiske enhet). Agder Gruppen AS forvalter det øverste ansvaret.

Du kan ha kommet til denne erklæringen gjennom ett av Agder Gruppens selskaper, og kan da kontakte dette selskapet. Du kan også i alle sammenhenger kontakte Agder Gruppen sentralt i tilknytning til behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjonen til Agder Gruppen og alle konsernselskap er:

Adresse: Agder Gruppen AS, Mjåvannsvegen 125, 4628 Kristiansand
E-post: personvern@agder-gruppen.no
Telefon: 92 11 70 00.
Personvernansvarlig konsern: Espen Molnes

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn? 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi bruker personopplysningene nedenfor til de formål som er oppgitt.

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistnevnte omtales som «registrert»).

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Kommunikasjon og kontakt 

Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre som ikke er dekket av behandlingene nedenfor i erklæringen.

Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig. I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresser og eventuelt andre personopplysninger som følger med henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.

Opplysninger som du oppgir til Agder Gruppen når du fyller ut skjemaer på dette nettstedet, som for eksempel navn og adresse, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel.

Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en berettiget interesse av å behandle personopplysningen. Å ha kontakt med omverdenen er en del av vår virksomhet. I dette ligger bl.a. å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter oss og registrere slik kontakt. 

Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene. Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser. Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i fem år.

Markedsføring, sosiale medier og nyhetsbrev, samt annen markedsføring 

Nyhetsbrev baseres på ditt samtykke eller at vi har et kundeforhold med deg. Vi behandler da personopplysninger knyttet til kontaktinformasjon. 

Vi benytter sosiale medier som en del av vår markedsføring. Vi behandler personopplysninger i henhold til det som følger av denne erklæring og de vilkår som til enhver tid gjelder for bruken av sosiale medier. Dersom du kommer med innspill eller kommentarer på sosiale medier som Agder Gruppen legger ut, kan kommentarene/innleggene dine bli offentlig tilgjengelige.

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon du deler på sosiale medier, inkludert personopplysninger, er offentlig tilgjengelig for andre brukere av disse plattformene og vil dermed kunne bli gjenstand for videre spredning.

Tjenester 

Kontaktopplysninger og kjøpshistorikk behandles for å oppfylle avtalen vi har med deg, så du kan bruke våre tjenester.

Opplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, med tanke på regnskapsformål og evt. reklamasjon.» Opplysningene vil derfor bli behandlet i ca. fem år.

Behandlingen vil også skje på grunnlag av vår interesse for å håndtere forholdet til kunder, sikre og utvikle tjenester, verne om våre rettigheter mv. Vi behandler opplysningen basert på at vi har en berettiget interesse av å behandle denne type opplysninger.

Dine rettigheter og vår behandling av personopplysninger 

Vi har plikt til å informere om hvilke rettigheter du har overfor vår behandling av personopplysninger.

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger som behandles om deg. Du kan også be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet.

Du har videre rett til å be oss om å slette personopplysninger om deg, for eksempel dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. Det kan være visse forhold som gjør at vi likevel kan behandle opplysningene, for eksempel dersom vi har en lovpålagt plikt til å beholde opplysningene.

Dersom du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du tilbakekalle samtykket når som helst. Behandlingen vil da opphøre, med mindre vi har annet grunnlag for behandlingen

Du har rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger. Dersom vi ikke har en annen berettiget grunn til å behandle opplysningene, må vi stanse behandlingen.

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper at du kontakter oss før du eventuelt retter en klage til Datatilsynet slik at vi får mulighet til å besvare dine spørsmål eller rette opp det du mener er feil.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. På nettsiden finner du også mer informasjon om personvern og dine rettigheter som registrert.

Endringer i erklæringen 

Vi vil kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdateringene kan for eksempel være endringer i regelverk og rettspraksis. Ved vesentlige endringer vil du bli informert gjennom vår nettside eller på annen måte.