Miljøtiltak

Agder gruppen_logo
Konsernet har et kontinuerlig fokus på forbedringstiltak så vel i indre som ytre miljø.

Ytre miljø

Det er vårt mål å sikre at vår bedrift ikke forurenser på en slik måte at det fører til helseskade eller skader naturen slik at dens evne til selvfornyelse og produksjon svekkes. Utslipp fra maskiner, utstyr og produksjonen forøvrig er godt innenfor de krav som myndighetene stiller.

På våre avdelinger i Kristiansand, Flekkefjord, Drammen og Viken tas det årlig prøver av avløpsvann, og det sendes rapport om dette til de respektive kommuner.

Avfallshåndtering

Agder Gruppen har et stort fokus på avfallssortering. Sorteringsgrad rapporteres hver måned fra alle avdelinger. Resultatet fra de enkelte virksomheter sendes ut til alle avdelinger slik at man kan følge med på hvordan sin egen avdeling ligger an i forhold til andre.

Konsernet har et mål om en sorteringsgrad på minimum 85 % i gjennomsnitt. Vi har i 2022 hatt en sorteringsgrad på 96 % på vår avdeling Kristiansand. Det er en meget god sorteringsgrad, og vi etterstreber å holde den høy, ikke minst til inspirasjon for de andre avdelingene. Avfallsrapporter sendes ut til samtlige ansatte hver måned, for å holde et høyt bevissthetsfokus på dette arbeidet.

Vi har plassert mest mulig like avfallsdunker på alle avdelinger for å få et gjenkjennbart system. Dunkene er tydelig merket så det skal være enkelt å sortere. I tillegg til miljøaspektet ved å sortere riktig, er det også en økonomisk besparelse knyttet til sortering.

Håndtering av kjemikalier

Miljøpolicy og kjemihåndtering er områder som det er et stort fokus på, og som dekkes bredt i vår HMS-plan. Håndtering av kjemikalier er satt i system, og en omfattende risikovurdering er påbegynt. Vi har valgt Eco online som vår samarbeidspartner på kjemihåndtering. Alle ansatte som er i befatning med kjemikalier har fått opplæring.

På avdelingene i Kristiansand, Flekkefjord og Viken er det opprettet oversikt over alle kjemikalier som finnes, med tilgang til datablad for hvert enkelt produkt.

Alle bygg i alle våre avdelinger – samt alle våre servicebiler – skal etter hvert få en QR-kode som kan scannes for å få opp en fullstendig liste over alle kjemikalier som finnes i hhv. bygg/bil, med dertil hørende oppdatert verneblad og sikkerhetsdatablad

Alle kjemikalier blir risikovurdert før de settes i system. For Terox sitt vedkommende vil denne registreringsprosessen pågå gjennom høsten og vinteren, og vårt mål er at alt skal være sluttført og operativt innen påske 2023.

Plast

Agder Gruppen har et fokus på å redusere og erstatte plast så langt det er mulig å gjennomføre. Konsernet arbeider kontinuerlig i kampen mot fossil plast, og tilpasser seg stadig til mer bærekraftige løsninger.

El-biler

Vi har ……… elektriske biler i drift av totalt …… kjøretøy i konsernet.

Miljøvennlige rengjøringsprodukter

Agder Gruppen har innført strengere innkjøpsrutiner for å få mer miljøtilpasset utvalg av rengjøringsprodukter.

Energi

Konsernet har et mål om å redusere energiforbruket på de ulike avdelingene. Foreløpig er tiltakene rettet mot atferdsendring, vedlikehold og investering i ny teknologi.

Tilbake til hovedsiden for Bærekraft