Åpenhetsloven: Redegjørelse 2023

Til lesere av rapporten

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens hensikt er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen virksomhet, i leverandørkjeden, samt hos forretningspartnere.

Agder Gruppen omfattes av Åpenhetsloven etter§ 3 første til tredje ledd bokstav a. Åpenhetsloven er forankret i Agder Gruppen sitt styre og ledelse, og redegjørelsens omfang er Agder Gruppen Holding AS med datterselskap. Redegjørelsen er signert av selskapets styre på rapportens siste side.

Denne rapporten gir en beskrivelse av Agder Gruppen sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger, iht. lovens §4, og redegjørelse for dette arbeidet, iht. §5. Redegjørelsen vil oppdateres og offentliggjøres på Agder Gruppens nettside innen 30. juni årlig, og ellers ved vesentlige endringer. Ny revisjon forventes høsten 2023.

Svein Arne Uppstad, konsernsjef
Agder Gruppen AS

1. Nøkkelinformasjon om Agder Gruppen
 • 1.1 Organisasjon

  1.1 Organisasjon

  Agder Gruppen Holding AS er morselskap i konsernet. Følgende eierandeler er inkludert:
  • Agder Anleggsenter AS: 100 %
  • Agder Renta!: 100 %
  • Agder Maskintransport AS: 91 %
  • Agder Tunnelservice: AS: 94 %
  • Svegeskogen 11 AS: 100 %
  • Agder Gruppen AB: 100 %
  • Malleus Maskin AS: 100 %
  • Terox AS: 100 %
  • Agder Slangeservice AS: 100 % eid av Agder Anleggsenter AS.

  Avdelinger /lokasjoner
  Agder Gruppen har ni lokasjoner/avdelinger i Norge; Kristiansand, Flekkefjord, Sandnes, Bergen, Førde, Fauske, Larvik, Drammen og Frogner (Viken), samt en avdeling i Stockholm, Sverige.

  Adresse hovedkontor
  Mjåvannsvegen 125, 4628 Kristiansand
  E-post: post@agder-gruppen.no

  Antall ansatte
  280

  Omsetning 2022
  NOK 1,6 milliard

  Åpenhetsloven
  Loven gjelder for «større virksomheter», jf. åpenhetsloven § 3 bokstav a. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven§ 1-5 eller som på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår:
  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

  Agder Gruppen Holding AS oppfyller samtlige tre vilkår som nevnt ovenfor og er dermed omfattet av åpenhetsloven.

 • 1.2. Driftsområde

  Agder Gruppen plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av «virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere» , jf. åpenhetsloven§ 4 første ledd, bokstav b.

  Leverandørkjede er etter åpenhetsloven § 3 bokstav d definert som «enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet. ». Etter bokstav e i samme bestemmelse er «forretningspartnere» definert som «enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. » . En virksomhets leverandørkjede omfatter ikke kundene.

  Agder Gruppen er totalleverandør innen kjøp og salg, utleie og utvikling av nye og brukte maskiner og utstyr til anleggsbransjen.

  Vårt hovedmål er å bli den foretrukne totalleverandøren for entreprenører i Norden, samtidig som vi tar et tydelig initiativ og samfunnsansvar i «det grønne skiftet» . Størrelse og kompleksitet av våre anskaffelser vil derfor variere, det samme vil produksjonssted og ledd i verdikjeden. Agder Gruppen ønsker å danne seg en oversikt over leverandører og forretningspartnere for så å gjennomføre aktsomhetsvurdering av disse.

  Ved å ta en verdikjedetilnærming kan vi sikre at miljø- og samfunnspåvirkningen blir håndtert på en effektiv måte, og likeledes hvor i kjeden virksomheten kan påvirke i positiv forstand. Nedenstående tabell illustrerer de sentrale elementene knyttet til bærekraft, plassert langs verdikjeden.

 • 1.2.1 Leverandørliste

  Agder Gruppen har som mål å foreta en risikovurdering av alle leverandører innen utgangen av 2023. Arbeidet med dette er startet, men har blitt noe begrenset grunnen overgang til nytt ERP-system juni 2023. Overflyttingen har vært og er et omfattende og krevende arbeid. Til gjengjeld vil det med overflyttingens slutt foreligge en mer korrekt leverandørliste hvor inaktive leverandører er slettet. For å få en korrekt oversikt over våre leverandører og samarbeidspartnere har vi valgt å vente med utsendelser til disse til implementeringen er komplett. Det nye ERP-systemet vil samtidig gi oss bedre mulighet til å kvalitetssikre nye leverandører som skal registreres. Hvordan vi planlegger å kvalitetssikre nye leverandører iht. Åpenhetsloven vil vi komme tilbake til senere i rapporten. Det samme gjelder hva vi har foretatt oss så langt med eksisterende leverandører.

  Det vil blir foretatt en prioritering av leverandørlisten mht. hvilke som først skal risikovurderes. Prinsippet om forholdsmessighet; art og størrelse vil da ligge til grunn. Det samme vil produksjonssted. Vi ønsker å skaffe oss et overblikk over alvorlighetsgrad og grad av sannsynlighet for at det foreligger brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i første omgang.

2. Intern forankring
 • 2.1 Retningslinjer og rutiner

  Agder Gruppen sin visjon er å bli den foretrukne totalleverandøren til entreprenørene i Norden. Med dette følger et stort ansvar. Et ansvar vi har for egne ansatte, lokalsamfunn og brukere av våre maskiner og utstyr. Ledelsen og styret i Agder Gruppen stiller høye krav til seg selv og ansatte for å kunne innfri dette, og levere en felles plattform for ansvarlighet i virksomheten.
  Agder Gruppen skal sørge for at anleggsbransjen tar ansvar i det grønne skiftet, og vil gå foran med åta et tydelig initiativ og samfunnsansvar. Ledelsen og styret er opptatt av at arbeidet med ansvarlighet er en kontinuerlig prosess. Retningslinjene og rutinene som er beskrevet under her er i stadig utvikling og må tilpasses nye hensyn, endringer i egen organisasjon og i verdensbildet generelt. Det er også en prosess hvor tilbakemeldinger og dialog med ansatte, brukere og alle ledd i leverandørkjeden er viktig.

 • 2.1.1 Verdier

  2.1.1 Verdier
  Hos Agder Gruppen stilles det etiske krav både til medarbeidere og leverandører. I Agder Gruppen skal disse verdiene ligge til grunn for vår virksomhet:

  Respekt: Vi er vennlige og imøtekommende med respekt for hverandre. Vi bryr oss om og tar vare på kollegaer og bedriften.

  Samarbeid: Vi skal bidra til å gjøre andre, så vel som oss selv, bedre. Vi har tillit til hverandre og fokus på felles mål.

  Trygghet: Vi skaper trygghet ved å samarbeide med våre medarbeidere, leverandører og kunder.

  Ansvarlighet: Vi tar ansvar for egne handlinger, vi er strukturerte, holder orden og rydder etter oss. Vårt fokus på å skape verdier gjør oss sammen til et godt team. Vi skal være lojale mot bedriften og de beslutningene som tas.

  Engasjement: Vi er åpne og positive. Vi er inspirerende og kreative. Vi er positive til nye løsninger.

  Kvalitet: Kvalitet skal prege alle våre rutiner og prosesser, slik at kunder, leverandører og ansatte opplever forutsigbarhet knyttet til vår aktivitet og våre leveranser.

  Vi vil at disse verdiene skal gjenspeiles i vår atferd og våre holdninger i møte med ansatte, kunder og leverandører. En mer utdypende beskrivelse av hvordan vi sikrer god etisk praksis er definert i Agder Gruppen sine Etiske retningslinjer for ansatte. Disse retningslinjene er en del av personalhåndboken som gjelder for alle medarbeidere, både innleide-, midlertidig- og fast ansatte. Personalhåndboken inneholder også arbeidsreglement for den ansatte. Vår holdning er at trygge rammer og åpen dialog er en forutsetning for å lykkes i alt vi foretar oss.

 • 2.1.2 HMS og arbeidsmiljø

  Agder Gruppens selskaper har som mål å drive sin virksomhet uten at vi skader mennesker eller miljø. For å oppnå dette bruker vi aktivt HMS-systemet og utvikler/forbedrer dette. Dette gjøres bl.a. ved at vi har månedlige fokusområder. Disse publiseres på interne infoskjermer på avdelingene våre (er foreløpig på 3 avdelinger) og ved at det sendes ut felles e-post til alle ansatte i begynnelsen av hver måned.

  HMS-håndboken til Agder Gruppen inneholder policy, mål og handlingsplaner, samt prosedyrer og instrukser for korrekt å kunne utføre en arbeidsoppgave på en trygg og hensiktsmessig måte. I HMS-håndboken er det også utfyllende informasjon om bedriftens verneombud, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte.

  Agder gruppen har tegnet avtale med Agder Bedriftshelsetjeneste SA for samarbeid. Agder Bedriftshelsetjeneste er en medspiller som jobber for et trygt, godt og forsvarlig arbeidsmiljø og er en kompetent samarbeidspartner i bedriftens eget HMS-arbeid.

 • 2.1.3 Ansvarlig forretningsdrift

  Ansvarlig forretningsdrift er den systematiske innsatsen virksomheten gjør for å identifisere og håndtere risikoen for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Her nevnes det viktigste arbeidet Agder Gruppen gjør i så henseende.

  Agder Gruppens selskaper; Slangeservice og Maskintransport er Miljøfyrtårn-sertifisert, og det jobbes aktivt for at resten av selskapene også skal bli sertifisert. Deler av Agder Gruppen (Tunnelservice) er ISO-sertifisert
  (1509001) og også her er målet at dette skal gjelde for hele virksomheten (Maskintransport påbegynt våren 2023). Hvordan mennesker blir berørt av vår drift er høyt på agendaen i ledelsens og styrets arbeid.

  Agder Gruppen har utarbeidet en Supplier Code of Conduct (SCoC). Denne beskriver de grunnleggende krav Agder Gruppen stiller til sine leverandører og samarbeidspartnere når det gjelder å drive en ansvarlig og etisk virksomhet, med særlig vekt på respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Agder Gruppens SCoC er basert på, men ikke begrenset til, følgende internasjonalt anerkjente standarder:

  • FNs menneskerettigheter, især:
  – Vern mot diskriminering, forbud mot barnearbeid, retten til liv og forbud mot tortur, slaveri og tvangsarbeid, organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger.
  • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.
  • Rio-erklæringen om miljø og utvikling.
  • FNs konvensjon mot korrupsjon.
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 • 2.1.4 Rapportering og kommunikasjon

  En del av årsberetningen for større virksomheter er å redegjøre for hvordan man arbeider med samfunnsansvar/CSR, etter regnskapsloven§ 3-3 c. «Agder Gruppens rapport om Miljø og samfunnsansvar» er i årsberetningen for 2022. Rapporten gjøres tilgjengelig på Agder Gruppens hjemmeside. Her nevnes også det pågående arbeidet med aktsomhetsvurderinger knyttet til Åpenhetsloven.

  Åpenhetsloven krever også at alle som ønsker informasjon kan ta skriftlig kontakt med virksomheter som er omfattet av loven og be om informasjon om hvordan virksomhetene håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Agder Gruppen har opprettet følgende e-postadresse: apenhetsloven@agder-gruppen.no på sin hjemmeside. Forespørsler om informasjon vil svares på skriftlig, innen rimelig tid og senest innen tre uker.

  Internt i bedriften har vi flere ulike kilder til rapportering og informasjon. Både den årlige medarbeidersamtalen, HMS-rapporteringer (herunder registrering av uønskede hendelser; RUH), tillitsvalgt og verneombud er eksempler på slike. Det siste tiltaket fra ledelsen er opprettelse av en «Åpen gruppe for tilbakemelding fra ansatte til ledelsen» i Workplace, hvor ansatte kan dele tilbakemeldinger og spørsmål til ledelsen.

  Arbeidet rundt Åpenhetsloven er i tidlig fase informert om til ansatte gjennom ulike kanaler, herunder; e-post, nettside og prosedyre i HMS-håndbok. Ved nyansettelser vil det også gis informasjon om hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven hos Agder Gruppen, og da spesielt overfor ansatte med innkjøpsmyndighet.

3. Aktsomhetsvurderinger
 • 3.1 Metode

  Aktsomhetsvurderinger er en prosess for å kartlegge, forhindre og begrense negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden. Prosessen for aktsomhetsvurderinger i Agder Gruppen er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv» illustrert ved figur 1.

   

 • 3.2 Risikovurdering

  Som nevnt tidligere i rapporten er Agder Gruppen midt i en prosess med å overflytte all leverandørinformasjon til nytt ERP-system. En komplett leverandørliste (periode juli 2022 – mai 2023}, med eksisterende leverandører og forretningspartnere, vil foreligge innen kort tid. Listen vil inneholde flere hundre leverandører og samarbeidspartnere, og vi beregner å bruke høsten 2023 til dette arbeidet. Prosedyre for godkjenning av nye leverandører vil også bli oppdatert. Planen for videre arbeid med aktsomhetsvurderingene blir da som følger:

  • Foreta en prioritering av leverandørlisten (påbegynt}. Antatt høyest risiko prioriteres først. En slik prioritering vil være ut ifra leveransens art og størrelse, samt produksjonsland. Størst ressurser legges ned i aktsomhetsvurderinger overfor de mest utsatte leverandørene.

  • Agder gruppen har laget en Checklist for Suppliers som vi vil sende til eksisterende og nye leverandører. Sjekklisten inneholder flervalgspørsmål som leverandøren må svare på. Dette for å sikre at leverandør og dens underleverandører utøver respekt for menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Eksempel på slike spørsmål er bl.a. produksjonsland (her benyttes 2022 ITUC Global Rights lndex}, hvorvidt leverandør har egen Code of Conduct, relevante sertifiseringer m.m. Vi har laget denne sjekklisten slik at de.n er forholdsvis enkel for leverandør å fylle ut samtidig som vi får innhentet nødvendig informasjon. I de tilfeller vi har behov for ytterligere informasjon vil vi i første omgang ha en dialog med leverandør snarere enn å utvide sjekklisten. Vår antakelse er at en for komplisert og omfattende sjekkliste kan føre til at leverandør velger å ikke svare, enten på grunn av ressurser det krever, eller at spørsmålene synes inngripende i deres virke. Vi ønsker å spille på lag med leverandør i den hensikt å avdekke mulige konsekvenser.

  Man kan også benytte åpne kilder til informasjon. Eksempler på slike kan være offentlige registre og tilhørende dokumenter, firmaets hjemmeside m.m. Kildekritikk skal selvsagt ligge til grunn når man benytter åpne kilder på internett.

  • Mottakelse av utfylt Checklist for Suppliers + godtatt Supplier CoC vil danne grunnlaget for den interne risikovurderingen som vi vil komme nærmere inn på i punkt 3.2.1.

  • Foreta risikovurdering pr. leverandør. Risikoskjema fylles ut internt.

  • Oppdatere og implementere ny prosedyre for Innkjøp.

  Alt det overnevnte lagres hos Agder Gruppen for historikk og sporbarhet.

 • 3.2.1 Kartlegging og prioritering

  Prioritering av negativ påvirkning/skade for mennesker, samfunn og miljø ser vi på fra et perspektiv om alvorlighetsgrad og sannsynlighet. Det er viktig å ha fokus på at det er dem som beskyttes av menneskerettighetene vi vurderer risikoen for.

  Etter å ha mottatt svar fra leverandør (illustrert i figur 2.) vil vi fylle ut et internt risikoskjema pr. leverandør. Risikodrivere for generell risiko er land, bransje og produkt. Spesifikk risiko kan være, men er ikke begrenset til;

  • Uoversiktlige leverandørkjeder
  • Særlig farlig arbeid
  • Uorganisert arbeid – sesongarbeidere
  • Migrantarbeidere
  • Urbefolkning
  • Sårbare grupper, eks. flyktninger
  • KonfliktområderRisikovurdering av en leverandør vil, ved hjelp av risikoskjemaet, gi oss en poengscore for kalkulert risikofaktor.

  Leverandører med høy kalkulert risiko blir vår øverste prioritet i det videre arbeidet. Dernest følger de som havner i moderat risiko, mens leverandører med score 4 eller lavere anses som lav risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidernes arbeidsforhold.

  Høsten 2023 har vi som mål å fullføre risikoanalyse av alle leverandørene til Agder Gruppen. Det er satt ned egne ressurser til dette i bedriften. Utførende av denne oppgaven vil rapportere til CCO/HR i bedriften som også er ansvarlig for bedriftens arbeid med Bærekraft. Ledelse og styre oppdateres på arbeidet og involveres tilsvarende.

  Ved godkjenning av nye leverandører og samarbeidspartnere er det behov for å oppdatere dagens prosedyre for innkjøp (i HMS-håndbok) med «Risikovurdering av leverandører» fra et menneske, miljø, og samfunn­perspektiv som beskrevet over. Hos Agder Gruppen er det flere som har innkjøpsmyndighet. Vi vil sørge for at nye rutiner for innkjøp blir kommunisert ut til alle i bedriften, og personer som blir direkte involvert i sin rolle og mandat vil få opplæring i korrekt bruk av utarbeidede dokumenter for risikovurdering.

 • 3.2.2 Funn, observasjoner og risiko

  Denne redegjørelsen beskriver hvor langt vi er kommet i arbeidet med Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger på nåværende tidspunkt.

  Hos Agder Gruppen arbeides det kontinuerlig med forbedringer av prosedyrer og interne tiltak for å bidra til et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass. Vi har gode rutiner både for å avdekke brudd og rapportere avvik. Det er således ikke funnet negativ påvirkning forårsaket av bedriften selv på nåværende tidspunkt.

  Det er identifisert et for lite søkelys på våre generelle krav til leverandørene. Supplier Code of Conduct og Sjekklisten mener vi vil forbedre oppfølgingsarbeidet for å sikre at leverandøren har forstått våre krav og forventninger til dem og deres underleverandører.

  I de tilfeller hvor vi avdekker leverandører med moderat eller høy risiko for faktiske eller potensielle negative konsekvenser, er det viktig at vi har en god prosess som beskriver hvordan vi arbeider videre med disse. Bedriftens nærhet til den negative konsekvensen sier noe om hvordan vi best kan arbeide videre med tiltak. Dette vil vi komme tilbake til i neste punkt.

  Det er i rapporteringsåret foretatt en forenklet og overordnet risikoanalyseanalyse av våre leverandører. I vår leverandørdatabase er det få leverandører av varer og komponenter som representerer en høy risiko vurdert opp mot åpenhetslovens formål som angår virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Vi har ingen leverandører i de verste regionene for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, etter 2022-listen til ITUC Global Rights lndex, men en omfattende liste som er gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Etter en nærmere manuell vurdering vil antall leverandører bli betydelig redusert. De
  gjenstående leverandørene blir så testet opp mot vår prosess for aktsomhetsvurdering. Dette utgjør vår plan for høst 2023. Målet er at samtlige leverandører skal være gjort rede for i løpet 2023. Denne redegjørelsen vil oppdateres med denne informasjonen i rev.1.

  Viktige drivere i aktsomhetsarbeidet er:

  • Størrelsen på foretaket/prosjektet: Er det en viktig del av vår drift og leveranser?
  • Det generelle risikonivået: Hvor i verden og i hvilken bransje skjer aktiviteten – hva er generell status for menneskerettigheter, og arbeidsforhold?
  • Andre spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt.

  For leverandører med risikofaktor vurdert til moderat eller høy vil Agder gruppen vurdere funnene opp mot dokumentasjon og kunnskap vi allerede innehar om de aktuelle leverandørene. Normalt vil da leverandørens risiko være håndtert og leverandøren får en ny status med lav risiko. Avdelingsleder og andre med kjennskap til leverandøren vil være en viktig ressurs i dette trinnet. For nye leverandører, eller leverandører der risikoen ikke er håndtert, vil vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen enda bedre. Vi vil så gjennomføre en ny risikovurdering og leverandøren får da enten status «lav risiko» eller «høy risiko». Ved høy risiko vil leverandøren gå videre i prosessen med tilhørende tiltak.

  RØD: Høy risiko > Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere.

  GUL: Moderat risiko > Ny vurdering må gjøres.

  GRØNN: Lav risiko > Ingen aksjon

 • 3.2.3 Tiltak

  Risiko håndteres beste av den som er nærmest risikoen. Det er derfor viktig å avdekke hvor i leverandørkjeden det er observert risiko for faktiske eller potensielle negative konsekvenser. Agder Gruppen kan dernest planlegge og iverksette ulike tiltak ut ifra dette. Figuren under illustrerer tiltak sett fra bedriftens perspektiv og mulighet for påvirkning.

  Ved avdekking av høy risiko for negative konsekvenser i risikoanalysen vil Agder Gruppen lage tilhørende tiltaksplaner for videre arbeid. Agder Gruppen kan ved hjelp av tiltak stanse, forebygge eller begrense de negative konsekvensene for mennesker, samfunn og miljø.

  Det er viktig at tiltaksplanene inneholder en nøye beskrivelse av hva, hvem og når tiltaket skal gjennomføres. Her vil ulike roller i bedriften involveres, basert på risikoens art, størrelse og alvorlighetsgrad. Dette gjennomføres pr. leverandør og samarbeidspartner. I noen tilfeller vil det også være hensiktsmessig å bruke vår innflytelse eller gå i dialog med interessenter av leverandøren.

  Hensikten med tiltaksplanen er å minimere den negative påvirkningen for de som utsettes for urett – ikke samarbeidet med leverandøren i seg selv, ei heller økonomiske gevinster/tap.

  I arbeidet med Åpenhetsloven i Agder Gruppen er det allerede satt i gang en rekke tiltak for å forebygge negativ påvirkning på brudd på menneskerettigheter og arbeideres arbeidsforhold. Noen av disse tiltakene var allerede iverksatt, andre er nye. På neste side følger en oversikt over interne tiltak hos Agder Gruppen, som også beskriver status per i dag:

 • 3.2.4 Gjenoppretting

  I de tilfeller hvor vi finner faktiske eller potensielle negative konsekvenser, er Agder Gruppen innstilt på å gjøre vårt for å gjenopprette skaden. Mulige aktiviteter kan være:

  • Interessentdialog med berørte parter.

  • Samarbeid innad i bransjen for å løse utfordringer.

  • Opprettelse av skade.

  • Offentlig beklagelse.

  • Samarbeid med leverandøren om gjenoppretting eller erstatning dersom dette er påkrevd.

  • Gjennomgang og kontinuerlig evaluering av egne rutiner.

  Det er forventet at arbeidet med tiltakene som Agder Gruppen har igangsatt vil være effektive verktøy for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Spesielt tiltakene;

  • Checklist to Supplier, og

  • Supplier CoC

  mener vi vil ha den største innvirkningen. Vi forventer at våre leverandører følger retningslinjene angitt i Supplier CoC, og viser vilje og evne til å kontinuerlig forbedre prosesser for å imøtekomme disse.

  Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess. Agder Gruppen vil fortløpende revidere og oppdatere prosedyrer der det fører til en mer hensiktsmessig utførelse. Det viktigste arbeidet er det forebyggende arbeidet. Å hindre at negative konsekvenser inntreffer i utgangspunktet er det beste for alle berørte parter. Vi i Agder Gruppen har stor tro på at nærhet og relasjon til leverandør og alle ledd i vår verdikjede er der hvor vi kan utøve vår største positive påvirkning.

  Risikovurdering av leverandør gir kun et øyeblikksbilde av situasjonen. Det vil nødvendigvis ikke fange opp leverandørens videre planer eller strategier. Det er derfor viktig å ha en god dialog med leverandør i det videre samarbeidet, slik at vi kan fange opp eventuelle endringer i risikobildet til leverandørene.

Oppsummering
 • 4. Oppsummering

  Agder Gruppen har gjennomgått interne rutiner, og oppdatert prosesser der det har vært nødvendig for å sikre at mennesker som påvirkes i leverandørkjeden er ivaretatt mht. åpenhetslovens krav.

  Agder Gruppen har gjennomført overordnet og manuell aktsomhetsvurdering og herunder risikoanalyse av sine leverandører, og har per i dag ikke avdekket funn som utgjør en høy risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet er pågående, og rapporten vil oppdateres høsten 2023.

  Arbeidet er kommunisert internt og på vår hjemmeside. Vi har opprettet følgende e-postadresse for informasjon: apenhetsloven@agder-gruppen.no

  Styret:
  Per Christian Olsen, styrets leder
  Else Berit Uppstad, styremedlem
  Tom Eikså, styremedlem
  Espen Kyllingstad, styremedlem